MSM ogłasza przetargi

MSM ogłasza przetargi na remont schodów oraz montaże pochylni. Oferty należy składać do 10.07.2024 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

          Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Wielkiej Skotnicy 6 ogłasza przetargi nieograniczone na realizację następujących robót:

I.      remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z montażem pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Mickiewicza 18 w Mysłowicach;

II.     montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 16 w Mysłowicach;

III.   montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wielka Skotnica 26 w Mysłowicach.

Wymagane terminy realizacji zamówienia zawarto w istotnych warunkach zamówienia.

Istotne warunki zamówienia dla każdego z przetargów oferenci mogą nabyć po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pod numerem telefonu 32 222 30 22 wew. 40, 57 bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres: przetargi@myslowicka-sm.pl.

IWZ zostaną wysłane do oferentów drogą elektroniczną (e-mail) niezwłocznie po zgłoszeniu zapotrzebowania (w godzinach pracy Spółdzielni).

Ofertę należy złożyć / przesłać do dnia 10.07.2024 r. (do godz. 15:00) do siedziby Spółdzielni – Mysłowice ul. Wielka Skotnica 6.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Mysłowice dn. 24.06.2024 r.