Polityka prywatności – Obowiązek informacyjny

Polityka Prywatności reguluje temat ochrony danych osobowych wszystkich osób korzystających ze strony internetowej: https://www.myslowicka-sm.pl

Pliki Cookies 

 1. Dla Państwa wygody strona Spółdzielni, zwana dalej portalem, używa plików cookies by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 4. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Dane osobowe

Od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

Rozporządzenie określa podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone
i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dostosowując się do Rozporządzenia, dokonała niezbędnych zmian organizacyjnych oraz powołano Inspektora Ochrony Danych, który służy Państwu pomocą we wszystkich kwestiach dotyczących danych osobowych gromadzonych przez Spółdzielnię.

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) oraz art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) RODO, informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na potrzeby świadczenia usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami, obsługą finansową nieruchomości, jest Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mysłowicach 41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000111132, NIP: 2220008157. Ze Spółdzielnią można się kontaktować: sekretariat@myslowicka-sm.pl, tel. 32 2222736.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Z inspektorem ochrony danych Robertem Hylą, można się skontaktować za pomocą e-mail:iod@rhodo.pl oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wielka Skotnica 6, 41-400 Mysłowice z dopiskiem; „Inspektor Ochrony Danych”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych w Spółdzielni.

 1. Cel przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych oraz prawnie uzasadnione interesy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie, m.in opisanych jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin.

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe mając na celu utrzymanie w jak najlepszym stanie technicznym posiadanych zasobów budynkowych i infrastruktury technicznej oraz zasobów przyrody, a także utrzymując nieruchomości w stanie niepogorszonym, w tym poprzez dbałość o estetykę budynków oraz otoczenia.

Ponadto Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte, na podstawie ustawy, mienie jej członków.

 1. Podstawa przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych przez Administratora Danych zgodnie z art. 6 RODO jest spełnienie jednego z niżej podanych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • Jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Spółdzielnia, jako Administrator Danych, przetwarza dane, aby realizować obowiązki określone w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie i Regulaminach – przetwarza dane m.in. w oparciu o przepisy: Rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów, Prawa budowlanego, Prawa energetycznego, Statutu i Regulaminu Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowy, której stroną jest Spółdzielnia. Dodatkowo przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, gdy Spółdzielnia posiada zgodę na przetwarzanie od osoby, której dane dotyczą.

 1. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane przez Administratora, podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji celów Administratora Danych, a także mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa pod warunkiem wykazania interesu prawnego do pozyskania informacji.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie trzecim niniejszej informacji.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) - czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jego dane,
 • do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • żądanie sprostowania danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne,
 • do żądania usunięcia danych, prawo bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu podmiotowi,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych, jeśli przetwarzanie jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f. (art. 21 RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeśli dane są przetwarzane na zasadzie złożonej dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO – osobie, która taka zgodę złożyła przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz eksport danych osobowych

Dane osobowe pozyskane i przetwarzane przez Administratora Danych nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Spółdzielnia nie przewiduje eksportu danych osobowych do krajów trzecich.

Zarząd

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa