Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Historia Spółdzielni

Początki istnienia Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają roku 1958, kiedy to na Walnym Zgromadzeniu założycielskim które odbyło się 13 lutego 1958 r. z inicjatywy 41 pracowników Kopalni "Mysłowice" powołano Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy Kopalni "Mysłowice" dla realizacji potrzeb mieszkaniowych pracowników tejże kopalni.W 1961 r. oddano do użytku pierwszy budynek przy ulicy Bytomskiej 43 o 28 mieszkaniach, oraz z udziałem Dyrekcji Kopalni "Mysłowice" zakupiono od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Mysłowice budynek o 24 mieszkaniach przy ulicy Karola Świerczewskiego 5 (obecnie Armii Krajowej 5). Następnymi budynkami były budynki przy ul. Józefa Wieczorka 9 (obecnie Towarowa 9) oraz Gwarków 18 – Stawowa 4. Z kolei niecały rok później grupa 22 entuzjastów wierzących w idee spółdzielczości, a nie związana z górnictwem powołała do życia spółdzielnię mieszkaniową dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Mysłowic.

Na Walnym Zgromadzeniu założycielskim w dniu 11.03.1959 r. została powołana Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność". Pierwszym budynkiem oddanym do użytku w 1962 r. był budynek o 18 mieszkaniach przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 8, a pierwszą poważną inwestycją była rozpoczęta pod koniec 1963r. budowa zwartego osiedla mieszkaniowego przy ul. Górniczej. W latach 1964-1965 na osiedlu przy ulicy Górniczej wybudowano 116 mieszkań, a w 1966 r. oddano budynek przy ul. Wyspiańskiego 21 i rozpoczęto budowę domów przy ulicy Mikołowskiej.


Rok 1967 był rokiem przełomowym w historii spółdzielczości mieszkaniowej w Mysłowicach. Uchwałą Walnych Zgromadzeń Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Kopalni "Mysłowice" i Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" doszło do połączenia działających spółdzielni przy czym przejmującą była Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność", która na Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.04.1967 r. przyjęła nazwę "Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa", która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu 01.08.1967 r. i jest to prawna data rozpoczęcia jej działalności.

W latach 1967-1992 spółdzielnia realizowała budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne i na przestrzeni tych lat oddała do użytku ponad 6 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 416 domów jednorodzinnych, które w latach 1986-1990 przekazano aktami notarialnymi na własność członków.

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. znacznie spadła liczba oddawanych mieszkań aż do zaprzestania realizacji inwestycji, co spowodowane było wzrostem kosztów budowy, wysokim oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych oraz zubożeniem społeczeństwa, którego nie stać było na udźwignięcie ciężaru pokrycia kosztów budowy. Ostatnim zadaniem inwestycyjnym była realizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 o 62 mieszkaniach oddanego do użytku w 1994 roku. Poza działalnością inwestycyjną i eksploatacyjną – w latach 1967 – 1993 prowadzona była działalność społeczno-wychowawcza.


Działalność ta prowadzona była:

-w klubie przy ul. Wielkiej Skotnicy 6
-świetlicy przy ul. Mikołowskiej 12
-świetlicach przy ul. Wojciecha Korfantego 11, 19, Saperów Śląskich 3
-modelarni lotniczej przy ul. Mikołowskiej 14

W ramach tej działalności działały koła zainteresowań prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, świetlicowe dla młodzieży i seniorów, prężnie działało koło PTTK "Rajdusie", organizowane były imprezy okolicznościowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Spełniając postulaty mieszkańców Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą nr 27 z 03.12.1993 r. z dniem 01.01.1994 r. zlikwidowało prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej.


Od 1995 roku spółdzielnia jest spółdzielnią eksploatacyjną, która swoją działalność ukierunkowała na:

-dbałość o stan techniczny budynków – realizację zadań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców
-kontynuację programu termomodernizacyjnego
-kontynuację programu poprawy gospodarki wodą (monitorowanie punktów rozliczeniowych wody)
-kontynuację remontów i wymiany dźwigów osobowych
-kompleksowe remonty klatek schodowych i wejść do budynków
-remonty i naprawy parkingów, chodników i dróg osiedlowych
-realizację programu utrzymania zieleni i małej architektury
-realizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – w zakresie przekształceń własnościowych
-bieżącą działalność w zakresie utrzymania stanu porządkowego budynków i terenów


Dzisiaj po 52 latach istnienia stan zasobów MSM to:

-190 budynków mieszkalnych o 7203 mieszkaniach (w tym 2795 mieszkań to odrębna własność) i łącznej powierzchni użytkowej 364 912,16 m2 wyposażonych w urządzenie i instalacje niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania
-8 wolnostojących pawilonów o 34 lokalach (w tym 1 MSM) i łącznej powierzchni użytkowej 4 636,69 m2
-96 lokali użytkowych wbudowanych (w tym 5 MSM i 3 stanowiących odrębną własność) o łącznej powierzchni użytkowej 7 401,93 m2
-74 garaże wolnostojące (w tym 6 to odrębna własność) i 20 garaży wbudowanych (w tym 5 to odrębna własność)
-przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, drogi, chodniki, parkingi, boiska i place zabaw