Dodatek osłonowy

Publikacja informacji dotyczących dodatku osłonowego z rządowej tarczy antyinflacyjnej

Dodatek osłonowy

 


Od 5 stycznia 2022r. mieszkańcy Mysłowic mogą składać wnioski o realizację dodatków osłonowych. Dodatek osłonowy jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelowanie wzrostu cen energii, gazu a także żywności. Ustawa o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o ten dodatek weszły w życie 4 stycznia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Mieszkańcy Mysłowic, aby otrzymać dodatek osłonowy będą mogli składać wnioski osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice lub elektronicznie za pośrednictwem portalu ePUAP. Wnioski składa się nie później niż do 31 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego są dostępne na stronie Urzędu Miasta Mysłowice https://www.myslowice.pl/aktualnosci/dodatek-oslonowy/ a także pod nr telefonu: 32 31 71 123 w godzinach: poniedziałek od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500* zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania. W przypadku ogrzewania na paliwo stałe, które zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków kwota dodatku osłonowego jest wyższa.

W przypadku, gdy dochód gospodarstwa domowego będzie przekraczał kryterium dochodowe będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Wówczas kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia dla tych osób, które złożą wniosek do końca stycznia 2022. Osobom, które złożą wniosek do 31 października 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w całości do 2 grudnia 2022 r.